Štartna lista in pravila | Start list and rules

Dirka sledljivčkov | Trackable race 2020

V čast dvajsetletnice naše najljubše igre smo 14. decembra 2019 na dogodku Izmenjava TB & GC izpred ljubljanske Mestne hiše v svet poslali 41 sledljivih dirkačev. Na poti bodo do 12. decembra 2020.

To celebrate the geocaching anniversary year, we have sent a group of 41 trackable racers into the world on December 14, 2019 already. The mass start was a part of the yearly Trackable Exchange event in front of the Ljubljana City Hall. The race will run until December 12, 2020.

Prijavljeni dirkači / Racers

Pravila dirke

Vsaka ekipa lahko sodeluje samo z enim sledljivčkom.

Dirke se lahko udeležijo fizični (travel bug ali druge sledljive ploščice) ali virtualni (ustrezno pripravljena ploščica/obesek s sledilno kodo) sledljivčki. Koda sledljivčka pred štartom dirke ne sme biti znana drugim geolovcem. Priporočamo, da za dirko uporabite na novo aktiviran sledljivček, namenjen udeležbi v dirki. Sodelujete lahko tudi s sledljivčkom, s katerim ste izključno zasebno beležili potovanje, vendar kode nikoli niste pokazali drugim geolovcem oziroma je vključili na kak seznam, ki ga običajno pošiljajo organizatorji dogodkov. Če bi se med potekom dirke izkazalo, da je bila koda sledljivčka že kdaj prej javno uporabljena (npr. da nekdo zabeleži, da je bil opažen na dogodku, ki je potekal pred začetkom dirke), bo dirkač takoj izločen.

Sledljivčki pred štartom ne smejo imeti zabeleženenega nobenega potovanja (prepotovana razdalja mora biti nič).

Dirka se bo začela s skupinskim štartom na dogodku Izmenjava TB & GC 14. decembra 2019 in se bo končala 12. decembra 2020 točno opoldne po slovenskem času.

Zmagovalec bo sledljivček, ki bo imel ob koncu dirke na spletišču geocaching.com zabeleženo največjo prepotovano razdaljo. Kasnejših zapisov ne bomo upoštevali.

Vse sledljivčke bo za skupinski štart prevzel v posest uporabnik SLO Geocaching klub in jih odložil v inventar dogodka.

Lastnik svojega sledljivčka po štartu dirke ne sme več prevzeti v posest in prenašati.

Če sledljivček obtiči pri geolovcu ali v zakladu, sme lastnik sledljivčka navezati stik s trenutnim posestnikom ali lastnikom zaklada s prošnjo, naj omogoči sledljivčku nadaljevanje potovanja.

Šteje samo potovanje, ki ga sledljivček opravi od zaklada do zaklada v posesti posameznega geolovca. Pošiljanje po pošti ali podobne bližnjice niso dovoljene.

Lastniki najboljših treh sledljivčkov bodo prejeli sledljive nagrade, upamo, da bodo tolažilne nagrade na voljo tudi za preostale v prvi deseterici, dirkač (ali dirkača), ki bosta točno v sredini, in tri zadnjeuvrščene. Podelitev bo na priložnostnem dogodku, ki ga bomo organzirali po zaključku dirke. Posebna nagrada bo doletela tudi zmagovalca letečega cilja, ki bo 2. maja 2020 opoldne.

Rules of the race

Each team can enter the race with one trackable.

Physical (travel bug or travel tag) or virtual (self-made durable plates or tags with a tracking code) trackables can enter the race. We strongly recommend the use of previously unactivated trackables, acquired to take part in this race. Trackables from the personal collection can enter the race if they were used to log personal travel exclusively and their tracking code was never revealed publicly (shown to other geocachers at an event, for example). In this case, the distance travelled should be set to zero before the start of the race. If it becomes known during the race that the tracking code was publicly known (someone logs the trackable as discovered at an event that took place before the start of the race), the trackable will be removed from the race.

The race will start by mass start at the event Izmenjava TB & GC on December 14, 2019. The race will end on December 12, 2020, at noon.

Winner of the race is the trackable with the largest distance travelled, logged on geocaching.com at the end of the race. Logs, entered after the end of the race, will not count towards the total.

SLO Geocaching klub account will retrieve all the trackables in its possession and will mass start the race by dropping them into the event inventory.

Retrieving the trackable or logging travel by the owner after the start of the race is forbidden.

If the trackable is stuck in a cache or the hands of a geocacher, the owner can contact the cache owner or the current holder of the trackable and ask for assistance in getting the trackable to travel again.

Only the distance travelled from the cache to cache in the possession of a geocacher will count towards the total. Mailing the trackable or similar shortcuts are not allowed.

The owners of the first three racers will receive tracakable prizes. Hopefully, there will be consolation prizes for the rest of the top 10 racers, racer (or racers) exactly in the middle and the last three racers. Also, a special intermediate sprint prize will be awarded to the racer, leading the race on May 2, 2020, at noon.

Regeln des Rennens

Jedes Team kann mit nur einem Trackable in das Rennen gehen.

Physische Trackables (Travel Bugs oder Travel Tags) oder virtuelle Trackables (selbstgemachte, langlebige (laminierte) Schildchen oder Tags mit eigenem Tracking-Code) können in das Rennen einsteigen. Wir empfehlen dringend die Verwendung von zuvor nicht aktivierten Trackables, die speziell für die Teilnahme an diesem Rennen erworben wurden. Trackables aus der persönlichen Sammlung können in das Rennen gehen, wenn sie ausschließlich zur Protokollierung persönlicher Reisen verwendet wurden und ihr Tracking-Code nie öffentlich bekannt gegeben wurde (z.B. anderen Geocachern bei einem Event gezeigt wurde). In diesem Fall muss die zurückgelegte Strecke vor Beginn des Rennens auf Null gesetzt werden. Wenn während des Rennens rauskommt, dass der Tracking-Code vorher öffentlich bekannt war (z.B. loggt jemand den Trackable als entdeckt bei einem Event, das vor dem Start des Rennens stattfand), wird dieser Trackable aus dem Rennen entfernt.

Das Rennen beginnt mit einem Massenstart bei dem EventIzmenjava TB & GCam 14. Dezember 2019 in Ljubljana. Es endet mittags am 12. Dezember 2020.

Sieger des Rennens ist der Trackable mit der größten zurückgelegten Strecke am Ende des Rennens, geloggt auf www.geocaching.com. Logs, die nach Beendigung des Rennens eingehen, werden nicht mehr auf die Gesamtzahl angerechnet.

Alle Trackables gehen für die Zeit des Rennens in den “Besitz” vom SLO Geocaching Klub Account über. Das Rennen beginnt mit einem Massenstart am 14. Dezember, wobei alle Trackables in der Inventar-Liste des Events (= event inventory) abgelegt werden.

Nach dem Start des Rennens darf der Eigentümer seinen Trackable nicht mehr zurückholen oder eine Reise loggen.

Falls der Trackable in einem Cache oder in den Händen eines Geocachers festsitzt, kann sich sein Besitzer an den Cache-Inhaber oder den aktuellen Halter des Trackables wenden und um Unterstützung bitten, damit der Trackable wieder weiterreisen kann.

Nur die Entfernung von Cache zu Cache wird auf die Gesamtsumme angerechnet. Das Versenden des Trackables per Post oder ähnliche Abkürzungen sind nicht erlaubt.

Die Besitzer der ersten drei Racer erhalten Trackable-Preise. Hoffentlich gibt es auch Trostpreise für den Rest der Top 10, den (oder die) genau in der Mitte platzierten Racer und diejenigen, die die letzten drei Plätze belegen. Außerdem wird ein spezieller Zwischensprint-Preis an denjenigen vergeben, der das Rennen am 2. Mai 2020 um 12 Uhr mittags anführt.